Bine ati venit la Facultatea Constructii de Masini - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Contact

Facultatea Construcții de Mașini
Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105, 400641 Cluj-Napoca

Decanat: Tel. 0264-401 611
Secretariat: Tel. 0264-401782 sau 0264-401612
 

Admitere Master 2019

Programe de MASTERAT 2019-2020:

 

 1. Antreprenoriat 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 2. Design industrial 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 3. Ingineria şi managementul resurselor tehnologice in industrie 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs  
 4. Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă (in limba engleza) 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 5. Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 6. Management şi inginerie în afaceri 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 7. Ingineria şi managementul calităţii 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 8. Managementul sistemelor logistice 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 9. Procese de producţie inovative şi managementul tehnologic (în limba germană) 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 10. Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de fabricaţie 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 11. Robotică 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 12. Robotică (în limba engleză) 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 13. Tehnologii avansate de fabricaţie 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   

 

Regulament admitere Master, 2019-2020

 

Metodologie admitere Master, 2019-2020

 

Calendar admitere Master, 2019-2020

 

Cifrele de scolarizare pentru admiterea iulie 2019 

 


 

Rezultatele finale la admitere master, in sesiunile IULIE - SEPTEMBRIE 2019 (actualizat ...):

Lista candidaţilor ADMIŞI, ordonati alfabetic, pe specializari

 

Extras din Metodologie:Art. 5.3. După afișarea rezultatelor, candidaţii declaraţi admişi vor confirma locul astfel:
(1). Pentru candidații declarați admiși pe locurile de la buget, prin depunerea Diplomei de licenţă în original/ Adeverinţă de absolvire în original (numai pentru promoția curenta) şi Suplimentul la diploma în original (pentru promoțiile anterioare), la secretariatul facultăţii până la data de 29 iulie 2019, respectiv 20 septembrie 2019.
(2). Pentru candidații declarați admiși pe locurile de la taxă, prin achitarea taxei de 500 de lei (care va constitui o parte din taxa de școlarizare), până la data de 29 iulie 2019, respectiv 20 septembrie 2019

Art. 5.4. Glisările de la taxă la buget se realizează pe locurile disponibile, după confirmări, doar pentru candidații care la acea dată au la dosar documentele solicitate la art. 5.3. si pe baza opţiunilor din fişa de înscriere.

 

 

 

● In zilele: 22 iulie -24 iulie 2019 – orele 9-15 (Cluj-Napoca si extensii) si 25 iulie 2019 - orele 9-12 (numai la Cluj- Napoca) se va desfăşura înscrierea la programele de masterat ale Facultăţii Construcţii de Maşini pentru anul universitar 2019- 2020.
● Inscrierile se fac in Cluj – Napoca, in sala A 113, B-dul Muncii nr. 103-105 si la sediile extensiilor de la Alba Iulia, Bistrita, Satu Mare si Zalau, dupa programul de mai sus.
● Se pot înscrie absolvenţi cu diploma de licenţă ai ciclului I de studii universitare (conform Legii 288/2004, Legii 1/ 2011), având acumulate cel puţin 180 credite ECTS, precum şi absolvenţi cu diploma de licenţă sau echivalentă, ai studiilor de lungă durată (conform Legii 84/1995) de la universităţi acreditate.
● Admiterea se va face pe baza dosarului de înscriere în concurs al candidatului şi a unui interviu menit să verifice cunoştinţele profesionale, precum si experienţa acestuia în domeniul de specializare sau în domenii conexe (bibliografia specifică fiecărui program de master este afisată pe site-ul facultătii).

● Proba orala se va desfasura in locaţiile mai sus amintite în data de 26.07.2019. Pentru fiecare program de master sala şi ora sunt prezentate mai jos.

  

Programe de masterat acreditate

Ore de sustinere interviu / sala

Antreprenoriat

 

Design industrial

 

Ingineria  şi managementul calităţii 

 

Ingineria  şi managementul calităţii (la Bistrita)

 

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice in industrie (la Satu Mare)

 

Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă (la Zalau)

 

Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă 

(l. engleză)

 

Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă

 

Management şi inginerie în afaceri

 

Managementul sistemelor logistice

 

Procese de producţie inovative şi managementul tehnologic (l. germană)

 

Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de fabricaţie

 

Robotică (la Bistrita)

 

Robotică (l. engleză)

 

Tehnologii avansate de fabricaţie (la Alba Iulia)

 

 

Documentele necesare pentru înscriere:


Cerere de înscriere, pe un formular tip ce va fi procurat de la comisie în perioada înscrierilor;
Diploma de licenţă (sau echivalentă) şi anexele la diplomă, în original sau copie certificată de CCO. Pentru absolvenţii din promoţia anului curent adeverinţă de absolvire, care va conţine mediile anilor de studiu şi nota examenului de licenţă.
Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master;
Certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată de CCO;
Copie certificată de CCO după buletin sau carte de identitate;
Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;
Certificat de competenţă lingvistică (in limba de studiu a programului de master pentru candidaţii care optează pentru un program organizat într-o limbă străină);
Taxa de înscriere – conform Regulamentului de admitere;
Dosar plic - pe dosarul plic se va scrie citeţ numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului;
3 fotografii tip legitimaţie 3/4 cm.
Chitanța de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea de taxă;
• Pentru absolventii invatamantului superior de lunga durata se vor aplica prevederile “Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de master in UTC-N – anul universitar 2019-2020” art. 3.1. paragrafele 3 si 4.
• Se va depune si adeverinta cu forma de finantare, eliberata de facultatea absolvita.
NOTA: Pentru toate actele în copie trebuie prezentat originalul pentru conformitate; certificarea conformității cu originalul se va face de către persoana desemnata din cadrul Comisiei de certificare a conformitatii cu originalul CCO.

 

Dosarul de înscriere mai poate conţine:


• Curriculum vitae
• Alte diplome/ certificate/ adeverinţe sau scrisori de recomandare de la locurile de muncă anterioare, care pot susţine opţiunile candidatului şi pregătirea profesională a acestuia.

 

Informaţii suplimentare la secretariatul facultatii
– telefon: 0264 401782; 0264 401612

 

• Alte informatii si precizari se gasesc in „Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de master in UTC-N – anul universitar 2019-2020” si in „Metodologia Facultatii Constructii de Masini pentru admiterea la studii universitare de master pentru anul univesritar 2019-2020”.

 

 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter