Bine ati venit la Facultatea Constructii de Masini - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Contact

Facultatea Construcții de Mașini
Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105, 400641 Cluj-Napoca

Decanat: Tel. 0264-401 611
Secretariat: Tel. 0264-401782 sau 0264-401612
 
 
 

Admitere Master 2017

Programe de MASTERAT 2017-2018:

 

 1. Antreprenoriat 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 2. Design industrial 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 3. Evaluarea proprietatii 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 4. Ingineria şi managementul resurselor tehnologice in industrie 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 5. Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă (in limba engleza) 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 6. Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 7. Management şi inginerie în afaceri 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 8. Ingineria şi managementul calităţii 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 9. Managementul sistemelor logistice 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 10. Procese de producţie inovative şi managementul tehnologic (în limba germană) 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 11. Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de fabricaţie 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 12. Robotică 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 13. Robotică (în limba engleză) 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 14. Tehnologii avansate de fabricaţie 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   

 

Regulament admitere Master, 2017-2018

 

Metodologie admitere Master, 2017-2018

 

Calendar admitere Master, 2017-2018

 

 


 

Rezultatele finale la admitere master, IULIE 2017:

Lista candidaţilor ADMIŞI, ordonati alfabetic, pe specializari

 

Lista candidaţilor ADMIŞI, ordonati dupa medie, Republica Moldova

 

Lista candidaţilor retrasi sau eliminati 

 

Lista candidaţilor respinşi 

 

 

 

Extras din Metodologie:


Art. 5.3.  Dupa afisarea rezultatelor, candidaţii declaraţi admişi vor confirma locul astfel:
(1)    Pentru candidatii declarati admisi pe locurile de la buget, prin depunerea Diplomei de licenţă în original si Suplimentul la diploma in original/Adeverinţă de absolvire în original (numai pentru promotia curenta) si Suplimentul la diploma in original (pentru promotiile anterioare), la secretariatul facultăţii până la data de 27 iulie 2017, respectiv 23 septembrie 2017.
(2)    Pentru candidatii declarati admisi pe locurile de la taxa, prin achitarea taxei de 500 de lei (care va constitui o parte din taxa de scolarizare), până la data de 27 iulie 2017, respectiv 22 septembrie 2017.

Cifrele de scolarizare pentru admiterea iulie 2017:

 

Programe de masterat acreditate

Nr. locuri

buget

Nr. locuri

taxa

Antreprenoriat

24

0

Design industrial

20

2

Evaluarea proprietatii

24

0

Ingineria şi managementul calităţii

20

4

Ingineria şi managementul calităţii (la Bistrita)

20

4

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice in industrie (la Satu Mare)

20

2

Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă (la Zalau)

20

2

Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă (l. engleză)

20

4

Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă

20

4

Management şi inginerie în afaceri

24

2

Managementul sistemelor logistice

24

2

Procese de producţie inovative şi managementul tehnologic (l.germană)

20

4

Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de fabricaţie

20

4

Robotică (la Bistrita)

20

2

Robotică (l. engleză)

20

4

Tehnologii avansate de fabricaţie (la Alba Iulia)

20

11

TOTAL

336

49

 

● In zilele: 17 iulie -20 iulie 2017 – orele 9-15 (Cluj-Napoca si extensii) si 21 iulie 2017 - orele 9-12 (numai la Cluj- Napoca) se va desfăşura înscrierea la programele de masterat ale Facultăţii Construcţii de Maşini pentru anul universitar 2017- 2018.
● Inscrierile se fac in Cluj – Napoca, in sala A 113, B-dul Muncii nr. 103-105 si la sediile extensiilor de la Alba Iulia, Bistrita, Satu Mare si Zalau, dupa programul de mai sus.
● Se pot înscrie absolvenţi cu diploma de licenţă ai ciclului I de studii universitare (conform Legii 288/2004, Legii 1/2011), având acumulate cel puţin 180 credite ECTS, precum şi absolvenţi cu diploma de licenţă sau echivalentă, ai studiilor de lungă durată (conform Legii 84/1995) de la universităţi acreditate.
● Admiterea se va face pe baza dosarului de înscriere în concurs al candidatului şi a unui interviu (examen oral) menit să verifice cunoştinţele profesionale, precum si experienţa acestuia în domeniul de specializare sau în domenii conexe (bibliografia specifică fiecărui program de master este afisată pe site-ul facultătii).

Interviul (examenul oral) se va desfasura in locaţiile mai sus amintite, în perioada 24.07 -25.07.2017. Pentru fiecare program de master, sala şi ora vor fi prezentate mai jos.

 

Programe de masterat acreditate

Ore de sustinere interviu / sala

Antreprenoriat

25.07.2017; ora 10:00; M302

Design industrial

24.07.2017; ora 10:00; C06

Evaluarea proprietatii

25.07.2017; ora 10:00; M303A

Ingineria  şi managementul calităţii 

24.07.2017; ora 17:00; B01

Ingineria  şi managementul calităţii (la Bistrita)

24.07.2017; 12:00; sediu

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice in industrie (la Satu Mare)

25.07.2017; ora 10:00; sediu

Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă (la Zalau)

24.07.2017; ora 17:30; sediu

Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă 

(l. engleză)

25.07.2017; ora 9:00; M205C

Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă

25.07.2017; ora 10:00; M205C

Management şi inginerie în afaceri

25.07.2017; ora 10:00; M310

Managementul sistemelor logistice

25.07.2017; ora 10:00; B205

Procese de producţie inovative şi managementul tehnologic (l. germană)

25.07.2017; ora 9:00; B02

Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de fabricaţie

24.07.2017; ora 16:00; M402

Robotică (la Bistrita)

24.07.2017; ora 17:00; sediu

Robotică (l. engleză)

25.07.2017; ora 10:00; G118

Tehnologii avansate de fabricaţie (la Alba Iulia)

24.07.2017, ora 18:00; sediu

 

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA MASTER

Art. 4.5. (1)
Pentru concursul de admitere la master, candidaţii vor depune un Dosar care trebuie să cuprindă următoarele acte:
a) Cerere de înscriere, pe un formular tip, furnizat de Comisia de înscriere. Se completează la înscriere, în două exemplare, dintre care unul rămâne în dosar, iar celălalt rămâne la candidat.
b) Diploma de licenţă sau adeverința de absolvire (numai pentru promoția din anul curent) de la facultatea absolvită, din care să rezulte media la licenţă. Diploma sau adeverința se depune în original sau în copie certificată de Comisia de certificare a conformității cu originalul (CCO);
c) Supliment la diploma pentru promoțiile anterioare în original sau în copie certificată de CCO;
d) Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocaţie bugetară pentru studii universitare de tip master, pe un formular tip, furnizat de către Comisia de înscriere;
e) Certificatul de naştere, în copie certificată de CCO;
f) Copie certificată de CCO după buletin sau cartea de identitate;
g) Două fotografii 3/4 cm;
h) Chitanţa de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea de taxă;
i) Adeverință medicală, în original, eliberată de cabinetul medical școlar, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere - după caz - de care aparțin. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației în vigoare.
j) Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită.
k) Dosar plic având scrise citeţ: numele, inițiala tatălui şi prenumele candidatului.
l) Pentru toate actele în copie trebuie prezentat originalul pentru conformitate; certificarea conformității cu originalul se va face de către persoana desemnată din cadrul Comisiei de certificare a conformității cu originalul (CCO).

Dosarul de înscriere mai poate conţine:
● Curriculum vitae
● Alte diplome/ certificate/ adeverinţe sau scrisori de recomandare de la locurile de muncă anterioare, care pot susţine opţiunile candidatului şi pregătirea profesională a acestuia.


Informaţii suplimentare la secretariatul facultatii
– telefon: 0264 401782; 0264 401612

• Alte informatii si precizari se gasesc in „Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de master in UTC-N – anul universitar 2017-2018” si in „Metodologia Facultatii Constructii de Masini pentru admiterea la studii universitare de master pentru anul univesritar 2017-2018”.

 

25.07.2017; ora 1000; M302

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter