Bine ati venit la Facultatea Constructii de Masini - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Contact

Facultatea Construcții de Mașini
Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105, 400641 Cluj-Napoca

Decanat: Tel. 0264-401 611
Secretariat: Tel. 0264-401782 sau 0264-401612
 
 
 

Admitere Master 2018

Programe de MASTERAT 2018-2019:

 

 1. Antreprenoriat 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 2. Design industrial 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 3. Evaluarea proprietatii 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 4. Ingineria şi managementul resurselor tehnologice in industrie 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 5. Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă (in limba engleza) 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 6. Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 7. Management şi inginerie în afaceri 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 8. Ingineria şi managementul calităţii 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 9. Managementul sistemelor logistice 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 10. Procese de producţie inovative şi managementul tehnologic (în limba germană) 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 11. Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de fabricaţie 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 12. Robotică 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 13. Robotică (în limba engleză) 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   
 14. Tehnologii avansate de fabricaţie 
  Prezentare program, tematică şi bibliografie concurs 
   

 

Regulament admitere Master, 2018-2019

 

Metodologie admitere Master, 2018-2019

 

Calendar admitere Master, 2018-2019

 

 


 

Rezultatele finale la admitere master, in sesiunile IULIE - SEPTEMBRIE 2018 (actualizat 19.09.2018):

Lista candidaţilor ADMIŞI, ordonati alfabetic, pe specializari

 

Extras din Metodologie:Art. 5.3. După afișarea rezultatelor, candidaţii declaraţi admişi vor confirma locul astfel:
(1). Pentru candidații declarați admiși pe locurile de la buget, prin depunerea Diplomei de licenţă în original/ Adeverinţă de absolvire în original (numai pentru promoția curenta) şi Suplimentul la diploma în original (pentru promoțiile anterioare), la secretariatul facultăţii până la data de 17 septembrie 2018, ora 12.00.
(2). Pentru candidații declarați admiși pe locurile de la taxă, prin achitarea taxei de 500 de lei (care va constitui o parte din taxa de școlarizare), până la data de 17 septembrie 2018, ora 12.00.

Art. 5.4. Glisările de la taxă la buget se realizează pe locurile disponibile, după confirmări, doar pentru candidații care la acea dată au la dosar documentele solicitate la art. 5.3. si pe baza opţiunilor din fişa de înscriere.

 

 

 

● In zilele: 13 sept. -14 sept. 2018 – orele 9-15  la Cluj-Napoca si 13 sept.2018– orele 9-15 si 14 sept.2018 orele 9-12 extensii (Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau) se va desfăşura înscrierea la programele de masterat ale Facultăţii Construcţii de Maşini pentru anul universitar 2018- 2019. 

● Inscrierile se fac in Cluj – Napoca, in sala B 105, B-dul Muncii nr. 103-105 si la sediile extensiilor de la Alba Iulia, Bistrita, Satu Mare si Zalau, dupa programul de mai sus.
● Se pot înscrie absolvenţi cu diploma de licenţă ai ciclului I de studii universitare (conform Legii 288/2004, Legii 1/ 2011), având acumulate cel puţin 180 credite ECTS, precum şi absolvenţi cu iploma de licenţă sau echivalentă, ai studiilor de lungă durată (conform Legii 84/1995) de la universităţi acreditate.
● Admiterea se va face pe baza dosarului de înscriere în concurs al candidatului şi a unui interviu menit să verifice cunoştinţele profesionale, precum si experienţa acestuia în domeniul de specializare sau în domenii conexe (bibliografia specifică fiecărui program de master este afisată pe site-ul facultătii).

● Examenul pentru obtinerea Certificatului de competentă lingvistică pentru limba de studiu a programelor în limbi străine, se va desfășura în data de 14 septembrie 2018 de la ora 14.00 în sălile B 103, B 104.

Proba orală se va desfasura în data de 15 septembrie 2018. Pentru fiecare program de master sala şi ora sunt prezentate mai jos.

 

Programe de masterat acreditate

Ore de sustinere interviu / sala

Antreprenoriat

Ora 10.00 / sala M 310 

Design industrial

Ora 9.00 / sala M 405 

Evaluarea proprietatii

Ingineria  şi managementul calităţii 

Ora 8.00 / sala B 01 

Ingineria  şi managementul calităţii (la Bistrita)

Ora 12.00 / locatia Bistrita 

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice in industrie (la Satu Mare)

Ora 10.00 / Satu Mare 

Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă (la Zalau)

Ora 10.00 / Zalau 

Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă 

(l. engleză)

Ora 10.00 / M 201

Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă

Ora 10.00 / M 205C 

Management şi inginerie în afaceri

Ora 10.00 / sala M 303 

Managementul sistemelor logistice

Ora 10.00 / sala M 304 

Procese de producţie inovative şi managementul tehnologic (l. germană)

Ora 10.00 / sala B 02 

Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de fabricaţie

Ora 10.00 / sala M 402 

Robotică (la Bistrita)

Ora 12.00 / locatia Bistrita 

Robotică (l. engleză)

Ora 9.00 / sala G 110 

Tehnologii avansate de fabricaţie (la Alba Iulia)

Ora 10.00 / Alba Iulia 

 

Documentele necesare pentru înscriere:

 

Cerere de înscriere, pe un formular tip ce va fi procurat de la comisie în perioada înscrierilor. Cererea se completează la inscriere, în doua exemplare, dintre care unul rămâne în dosar, iar celalalt rămâne la candidat.
Diploma de licenţă (sau echivalentă) şi anexele la diplomă, în original sau copie certificate de CCO Pentru absolvenţii din promoţia anului curent adeverinţă de absolvire, care va conţine mediile anilor de studiu şi nota examenului de licenţă.
Supliment la diploma pentru promoțiile anterioare în original sau în copie certificate de CCO;
Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master;
Certificatul de naştere, în copie certificată de CCO;
Copie certificată de CCO după buletin sau carte de identitate;
Adeverinţă medicală, în original, eliberată de medicul de families au de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz – de care aparțin. Candidații cu afectiuni cornice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale de orientare profesională, în care se va menționa - în mod expres - gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației în vigoare;
Certificat de competenţă lingvistică (in limba de studiu a programului de master pentru candidaţii care optează pentru un program organizat într-o limbă străină);
Taxa de înscriere – conform Regulamentului de admitere;
Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citeţ numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, toate cu majuscule;
3 fotografii tip legitimaţie ¾ cm.
Pentru toate actele în copie trebuie prezentat originalul pentru conformitate; certificarea conformității cu originalul se va face de către persoana desemnată din cadrul Comisiei de certificare a conformității cu originalul.
• Pentru absolventii învătământului superior de lungă durată se vor aplica prevederile “Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de master in UTC-N – anul universitar 2018-2019” art. 3.1.
• Se va depune si adeverinta cu forma de finantare, eliberata de facultatea absolvita.
• În cazul candidaților acre prezintă acte de identitate, de studi și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizata a acestora în limba română, engleză sau franceză.

 

Dosarul de înscriere mai poate conţine:


● Curriculum vitae
● Alte diplome/ certificate/ adeverinţe sau scrisori de recomandare de la locurile de muncă anterioare, care pot susţine opţiunile candidatului şi pregătirea profesională a acestuia.

Informaţii suplimentare la secretariatul facultatii

– telefon: 0264 401782; 0264 401612

• Alte informatii și precizări se gasesc în „Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de master in UTC-N – pentru anul universitar 2018-2019” si în „Metodologia Facultatii Constructii de Masini pentru admiterea la studii universitare de master pentru anul universitar 2018-2019”.

 

 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter